Metoda pozwala na obliczenie kwoty, która zostanie pobrana z portfela w przypadku dokonania wypłaty, przy sprecyzowanych przez nas parametrach.

Szczegóły odpowiedzi:

Klucz

Typ

Opis

data

array

Tablica odpowiedzi.

amountToWithdraw

decimal

Ilość środków, jaka zostanie otrzymana.

chargePrice

decimal

Wartość prowizji za dokonanie wypłaty.

destinationTransferAmount

decimal

Ilość środków, jaka jest potrzebna do realizacji wypłaty.

sourcePrice

decimal

Początkowa wartość środków w walucie źródłowej.

transferPrice

decimal

Wartość środków w walucie źródłowej, która zostanie pobrana z portfela.

Language
Authentication
Query